Skip to content

Ramowy rozkład dnia

Zarządzenie Nr 25.2021

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze

z dnia 27.08.2021 r.

w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502)  zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze, na wniosek rady pedagogicznej, ustala ramowy rozkład dnia.
 2. Ustalony ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz oczekiwania rodziców.
 3. Ustalony ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Nauczyciele mają obowiązek ustalić, na podstawie ramowego rozkładu dnia, szczegółowy rozkład dnia (w tym plan zajęć dydaktycznych) dla danego oddziału z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci  oraz oczekiwań rodziców, w terminie do 10.09.2021 r.
 2. Szczegółowy rozkład zajęć nauczyciele są zobowiązani podać do wiadomości rodzicom.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom przedszkola.

§ 3

 1. Traci moc zarządzenie nr  37/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze z dnia 31.08.2020 r. w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z 1.09.2021 r.

Ramowy rozkład dnia

w Miejskim Przedszkolu nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze

 1. Rozkład dnia pozwala na planowe i systematyczne monitorowanie podstawy programowej, aby dzieci zdobywały wiedzę, kształtowały prawidłowe postawy, doskonaliły umiejętności.
 2. Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o 6:30, kończy o 16:30:
  • Witanie dzieci w przedszkolu, wspólne zabawy, rozmowy,
  • Czynności porządkowe,
  • Czynności higieniczne,
  • Zajęcia dydaktyczne,
  • Zabawy, gry (dydaktyczne, planszowe), w tym zabawa swobodna dzieci (konstrukcyjne, muzyczne, plastyczne, rytmiczne, ruchowe),
  • Język obcy,
  • Pobyt na świeżym powietrzu, w tym spacery i wycieczki,
  • Odpoczynek, relaksacja, muzykoterapia,
 3. Posiłki: 8:45 (śniadanie), 11:00 (II śniadanie), 13:30 (obiad), 14.45 (podwieczorek),
 4. Zajęcia specjalistyczne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie pracy bieżącej,
 5. Zajęcia dodatkowe,
 6. Przygotowania do udziału w konkursach, imprezach, przedsięwzięciach.
 7. Przed obiadem w grupach 3-latków i 4-latków są prowadzone, a w grupach mieszanych 3-6-latków lub 4-5-latków mogą być prowadzone, zajęcia wyciszające. To czas relaksu przy muzyce, słuchanie bajek i opowiadań do poduszki.