Skip to content

Opłaty za przedszkole

Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje:

Uchwała Nr XXXIV.592.2020 Rady Miasta Zielona Góra  dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6.

Zasady odpłatności za przedszkole (wypis ze Statutu).

 1. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu wynosi 10 godzin (6.30 – 16.30);
 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatne niezależnie od liczby godzin;
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci uczęszczających do przedszkola i pracowników;
 4. Żywienie składa się z czterech posiłków: I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku wycenionych osobno (procentowo), a w sumie składających się na dzienną stawkę;
 5. Dzienna stawka żywieniowa pokrywa zakup produktów żywnościowych;
 6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej i poszczególnych posiłków ustala dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym biorąc pod uwagę normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych;
 7. O zmianie wysokości opłat za wyżywienie rodzice będą powiadamiani przez przedszkole w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń;
 8. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie oblicza się mnożąc: liczbę dni obecności w przedszkolu danego miesiąca x stawkę żywieniową (lub koszt wybranych posiłków);
 9. Opłaty miesięczne uiszcza się z dołu do 15 dnia kolejnego miesiąca;
 10. Opłatę miesięczną w przedszkolu można regulować jedynie poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na wskazane przez dyrektora konto bankowe z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy opłata;
 11. Za zwłokę w dokonywaniu opłat dyrektor nalicza ustawowe odsetki;
 12. Nieterminowe regulowanie należności egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego. Jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego;
 13. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne zestawienie obecności dzieci odpowiadają nauczycielki każdego oddziału. Według tych danych naliczana jest odpłatność za wyżywienie dzieci;
 14. Rezygnacja z przedszkola wymaga pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna);
 15. Na wniosek rady rodziców lub nauczyciela, dzieciom o trudnych warunkach rodzinnych lub losowych, może być udzielana pomoc materialna, w tym zakup wyposażenia przedszkolaka, opłaty za wycieczki.

Stawka żywieniowa wynosi 13,50 zł za dzień.

Wyjaśnienia dodatkowe:

Kwota ta w całości przeznaczana jest na zakup produktów żywnościowych dla dzieci. W tej cenie gwarantujemy smaczne 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane przez pracowników naszej kuchni, z zachowaniem zasady: warzywa lub owoce w każdym posiłku każdego dnia, minimum 3 różne owoce w tygodniu oraz minimum 3 różne warzywa w tygodniu.

Odpisy za posiłki w związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu są dokonywane począwszy od PIERWSZEGO dnia nieobecności. W związku z tym za dni nieobecne nie ponosicie Państwo żadnych opłat za przedszkole.

Opłaty miesięcznej rodzice dokonują z dołu w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu realizacji nauczania, wychowania i opieki przez przedszkole. Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego ponoszenia opłat za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienia realizowanego w przedszkolu.

Opłatę miesięczną za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu (lub tylko za wyżywienie w przypadku dzieci 6-letnich) należy regulować poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na numer konta bankowego 

19 1020 5402 0000 0002 0245 1490 

z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka, nr grupy przedszkolnej (lub nazwy) oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.