Skip to content

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze w roku szkolnym 2023/2024

 • Pani Monika Wójcik (przedstawiciel gr. Pszczółki) – Przewodnicząca
 • Pani Dorota Wojtkowiak (przedstawiciel gr. Kotki) – Skarbnik
 • Pani Magdalena Łaniewska-Skrzypczak (przedstawiciel gr. Misie) – Sekretarz
 • Pani Patrycja Bernacka (przedstawiciel gr. Biedronki)
 • Pani Patrycja Sasin (przedstawiciel gr. Motylki)
 • Pan Damian Goiński (przedstawiciel gr. Żabki)

Konto bankowe Rady Rodziców:

Nazwa: Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 39, ul. Lisia 51A, 65-093 Zielona Góra
nr konta 73 1020 5402 0000 0102 0154 5847

Rada Rodziców wspomaga działalność naszego przedszkola i gromadzi w tym celu fundusze. Wysokość składki wynosi od 7,00 zł do 10,00 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać w różny sposób: co miesiąc, od razu za cały rok lub jednorazowo za kilka miesięcy na konto Rady Rodziców. Dwa lata temu Rada Rodziców zaproponowała dodatkowe rozwiązanie pobierania składek na fundusz rady – do puszki. Dlatego w holu przedszkola wisi skrzynka na listy (to nasza puszka), do której możecie Państwo wrzucać pieniądze.  Ta dodatkowa forma płatności ma pomóc tym, którym łatwiej jest wpłacić gotówkę.   Wpłaty są dobrowolne, dlatego apelujemy i prosimy o zrozumienie potrzeb dzieci i przedszkola, a tym samym o dokonywanie ich poprzez wrzuty do puszki lub na konto.

Rozliczenie i przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wpływy od rodziców wyniosły 1906,00 zł
 2. Środki te zostały wydane w następujący sposób: 11% – prowadzenie rachunku bankowego, 27% – organizacja imprez i przedsięwzięć (opłacenie ogniska w Drzonowie w czasie powitania wiosny – sobotnia impreza dla dzieci i rodziców; Pola Nadziei – cebulki; program „Czytające przedszkola” – wizyty twórców w przedszkolu; mleko do kawy w czasie festynu; wywołanie zdjęć na gazetkę „Z życia przedszkola”), 62% – zabawki dla wszystkich grup na Mikołaja.

Wyciąg ze statutu Miejskiego Przedszkola nr 39 z Zielonej Górze

§ 22.

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentantem ogółu rodziców dzieci;
 2. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola;
 3. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną, władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi przedszkole;
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulaminem określającym wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych;
 5. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok;
 6. Radę rodziców stanowią rodzice – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci poszczególnych grup;
 7. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do organu prowadzącego przedszkole lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 8. Do kompetencji rady rodziców należy: opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola; opiniowanie projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 9. Inne zadania rady rodziców: współdecydowanie w sprawach przedszkola; uczestniczenie w podejmowanych działaniach; wyrażanie opinii na temat pracy przedszkola; wydawanie opinii nauczycielom w drodze awansu zawodowego; możliwość  wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela; uzgadnianie z dyrektorem czasu pracy przedszkola; wypracowanie wspólnie z dyrektorem wniosku o termin przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący;podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola;
 10. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze
 1. Wybory przeprowadzane są na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Wybory prowadzą nauczycielki w poszczególnych grupach.
 3. Rada grupowa ma liczyć 3 osoby.
 4. Kandydatów na przedstawicieli do rad grupowych mogą zgłaszać wszyscy obecni na zebraniu – nauczycielki, rodzice.
 5. W wyborach do rad grupowych i do rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 6. Wyboru do rad grupowych dokonuje się w drodze tajnego głosowania przez zebranie rodziców dzieci danej grupy. Kandydaci z największą liczbą głosów wchodzą do rady grupowej.
 7. W skład rady rodziców, reprezentującej ogół rodziców dzieci, wchodzą przedstawiciele rad grupowych – po jednym przedstawicielu z każdej rady grupowej.
 8. Kandydatów spośród rady grupowej mogą zgłaszać wszyscy obecni na zebraniu: nauczycielki, rodzice. Rodzice mogą zgłaszać również swoją kandydaturę.
 9. Wyboru jednego przedstawiciela rady grupowej do rady rodziców dokonuje się w drodze jawnego głosowania przez zebranie rodziców dzieci danej grupy.
 10. Przed przystąpieniem do głosowania, kandydaci i zgłaszający mogą zabierać głos dla poparcia danej kandydatury.
 11. Głosowanie odbywa się przy użyciu, opieczętowanych pieczątką przedszkola, kart do głosowania, na których zebrani rodzice wpisują imię i nazwisko kandydata, którego popierają.
 12. Karty do głosowania składane są w zamkniętym pojemniku.
 13. Komisja, składająca się z 2 nauczycielek prowadzących daną grupę, oblicza uzyskane głosy i podaje wyniki do ogólnej wiadomości zebranych rodziców grupy.
 14. Zgłoszony jako kandydat do rady rodziców przedstawiciel rady grupowej, który uzyskał największą liczbę głosów wchodzi w skład rady rodziców przedszkola.