Skip to content

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze w roku szkolnym 2021/2022

 1. Dorota Dudar – przewodnicząca
 2. Malwina Kogut – skarbnik  
 3. Beata Szwankowska – sekretarz
 4. Izabela Kotarska
 5. Magdalena Łaniewska-Skrzypczak – komisja rewizyjna
 6. Agata Węglarz – komisja rewizyjna

Konto bankowe Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 39
ul. Lisia 51A, 65-093 Zielona Góra
nr konta 73 1020 5402 0000 0102 0154 5847

Wyciąg ze statutu Miejskiego Przedszkola nr 39 z Zielonej Górze

§ 22.

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentantem ogółu rodziców dzieci;
 2. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola;
 3. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną, władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi przedszkole;
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulaminem określającym wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych;
 5. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok;
 6. Radę rodziców stanowią rodzice – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci poszczególnych grup;
 7. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do organu prowadzącego przedszkole lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 8. Do kompetencji rady rodziców należy: opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola; opiniowanie projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 9. Inne zadania rady rodziców: współdecydowanie w sprawach przedszkola; uczestniczenie w podejmowanych działaniach; wyrażanie opinii na temat pracy przedszkola; wydawanie opinii nauczycielom w drodze awansu zawodowego; możliwość  wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela; uzgadnianie z dyrektorem czasu pracy przedszkola; wypracowanie wspólnie z dyrektorem wniosku o termin przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący;podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola;
 10. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze
 1. Wybory przeprowadzane są na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Wybory prowadzą nauczycielki w poszczególnych grupach.
 3. Rada grupowa ma liczyć 3 osoby.
 4. Kandydatów na przedstawicieli do rad grupowych mogą zgłaszać wszyscy obecni na zebraniu – nauczycielki, rodzice.
 5. W wyborach do rad grupowych i do rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 6. Wyboru do rad grupowych dokonuje się w drodze tajnego głosowania przez zebranie rodziców dzieci danej grupy. Kandydaci z największą liczbą głosów wchodzą do rady grupowej.
 7. W skład rady rodziców, reprezentującej ogół rodziców dzieci, wchodzą przedstawiciele rad grupowych – po jednym przedstawicielu z każdej rady grupowej.
 8. Kandydatów spośród rady grupowej mogą zgłaszać wszyscy obecni na zebraniu: nauczycielki, rodzice. Rodzice mogą zgłaszać również swoją kandydaturę.
 9. Wyboru jednego przedstawiciela rady grupowej do rady rodziców dokonuje się w drodze jawnego głosowania przez zebranie rodziców dzieci danej grupy.
 10. Przed przystąpieniem do głosowania, kandydaci i zgłaszający mogą zabierać głos dla poparcia danej kandydatury.
 11. Głosowanie odbywa się przy użyciu, opieczętowanych pieczątką przedszkola, kart do głosowania, na których zebrani rodzice wpisują imię i nazwisko kandydata, którego popierają.
 12. Karty do głosowania składane są w zamkniętym pojemniku.
 13. Komisja, składająca się z 2 nauczycielek prowadzących daną grupę, oblicza uzyskane głosy i podaje wyniki do ogólnej wiadomości zebranych rodziców grupy.
 14. Zgłoszony jako kandydat do rady rodziców przedstawiciel rady grupowej, który uzyskał największą liczbę głosów wchodzi w skład rady rodziców przedszkola.